top of page

Founding Members

Republic of Korea

머리2.png
​Hongjoo Jung
SKKU
Kyungjoo Lee
Hongik Univ
Junghye Yoon
Inha Univ
Changhee Han
Kookmin Univ
Sojung Park
SNU

Japan

머리2.png
Mariko Nakabayashi
Meiji Univ
Hongmu Lee
Waseda Univ
Satoshi Nakaide
Waseda Univ

China

머리2.png
Xian Xu
Fudan Univ
Dongmei Chen
Fudan Univ
Xinli Liu
Peking Univ

Taiwan

머리2.png
Tsai-Jyh Chen
NCCU

Indonesia

머리2.png
Rofikoh Rohkim
Univ of Indonesia

Malaysia

머리2.png
Ahcene Lahasasna
INCEIF
bottom of page